AP/Oranjes – Brief Willem-Alexander aan Voorzieningenrechter

Op 14 augustus 2009 vond de behandeling plaats van het kort geding van Prins Willem-Alexander en zijn gezin tegen Associated Press. De uitspraak volgt op 28 augustus 2009. Tijdens het kort geding heeft de advocaat van het kroonprinselijk gezin een brief van Willem-Alexander aan de rechter voorgelezen.

Hier de volledige tekst:

Edelachtbare vrouwe, Ik hecht er zeer aan om u langs deze weg te informeren over het grote belang dat mijn echtgenote en ik hechten aan de zaak die aan u ter beoordeling is voorgelegd. Mijn vrouw en ik ervaren deze aanhoudende inbreuken als zeer belastend voor ons gezinsleven en als een onaanvaardbare druk op onze kinderen. Wij zien het als een ernstige bedreiging voor de door ons zo diepgevoelde wens om onze kinderen een ontspannen, vrije en vrolijke jeugd te bieden.

Ikzelf heb ervaren hoe belangrijk het is te mogen opgroei en in een omgeving die zo veel mogelijk aansluit bij die van andere kinderen, waarin kan worden geparticipeerd in het leven van alledag en waarin men zich onbespied weet. Het was een voorrecht om met velen dat normale leven te delen hetgeen mij nu tot steun is bij de uitoefening van mijn huidige functie. Ik ben ervan overtuigd dat juist vanwege het feit dat het leven van mijn kinderen in de toekomst als zij volwassen zijn voor een belangrijk deel in het teken zal staan van openbare taken, voor hen een geborgen en zo normaal mogelijke, evenwichtige jeugd, essentieel is. Nog afgezien van alle juridisch argumenten die mijn advocaat u vandaag heeft voorgelegd, meen ik dat het eigenlijk vanzelfsprekend is dat ieder kind een ongestoorde en onbespiede jeugd kan genieten en de ruimte geboden krijgt zich als individu te ontwikkelen.

Niettemin, ook in mijn jeugd was er al sprake van inbreuk op privacy, zij het niet in die mate als waar wij tegenwoordig mee worden geconfronteerd. Graag geef ik u een voorbeeld. Het meevaren op de Jumbo, het motorjacht van mijn opa, was voor ons nooit een plezier. Nooit wist je of je door een telelens werd bespied. Wat door de lezers van de bladen wellicht werd gezien als aardige, onschuldige vakantiekiekjes, waren in werkelijkheid voor ons de oorzaak van alles behalve ontspannen vakantiemomenten. Omdat we ons constant bewust waren van de mogelijkheden dat er foto’s konden worden gemaakt, voelden we ons ook al die keren dat er geen foto’s werden gemaakt of gepubliceerd, niet vrij. Ik koos ervoor om toch tenminste twee of drie dagen gedurende de zomervakantie bij mijn grootouders en later grootvader te kunnen zijn. Andere leden van de familie kwamen vaak niet eens meer naar de Jumbo omdat die het een te grote inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer vonden.

Ons gezinsleven moet kunnen rekenen op een effectieve bescherming tegen inbreuken. Niet alleen bescherming achter de gesloten deuren van ons huis, maar ook tijdens uitstapjes, tijdens de kinderopvang, tijdens de vakanties en tijdens alle momenten die een ieder als vanzelfsprekend tot zijn gezinsleven mag rekenen. Ik hecht eraan onder uw aandacht te brengen dat wij ten volle het belang zien van de vrije nieuwsgaring en onze rol daarin. Om die reden is een Code tot stand gekomen waarin onze toegankelijkheid voor de pers is beschreven. Hiermee is een goede balans gevonden tussen publiek optreden en bereikbaarheid ten behoeve van de openbaarheid enerzijds en de privacy van onze persoonlijke levenssfeer anderzijds.

Otto Volgenant – gepubliceerd op Mediareport.nl op 17 augustus 2009

Avatar photo
Author: Otto Volgenant
Otto Volgenant (1969) was admitted to the Amsterdam Bar in 1993. He graduated from VU University Amsterdam in 1993 and completed the post doc education IT law cum laude in 1997.

Please contact us if you have any questions